PRZETARG 08.2.2019

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 13/POPW/1.4 II ETAP
dotyczące dostawy „2 SZTUK DRUKAREK ATRAMENTOWYCH DO ZNAKOWANIA WYROBÓW”

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ,

WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na dostawę środków trwałych w postaci 2 sztuk drukarek atramentowych do znakowania wyrobów   w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 13/POPW/1.4 II ETAP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/POPW/1.4 II ETAP DOTYCZĄCE DOSTAWY dotyczące dostawy 2 SZTUK DRUKAREK ATRAMENTOWYCH DO ZNAKOWANIA WYROBÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojsławska 14, 39 – 300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków  trwałych  w postaci 2 sztuk drukarek atramentowych do znakowania wyrobów w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe.
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.